Lisans

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

PDF 2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (2014 Yılı ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin)

PDF 2018 – 2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (2014 Yılı ve Öncesi Kayıtlı Öğrenciler İçin)


2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI %30 İNGİLİZCE PROGRAMI

PDF 2018 – 2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programı (%30 İngilizce Programı)

PDF 2018 – 2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programı (%30 İngilizce Programı)

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANS SINAV PROGRAMLARI

PDF Ara Sınav Programı

PDF Mazeret Sınav Programı

PDF Bitirme Sınav Programı

PDF Bütünleme Sınav Programı

PDF Üç Ders Sınav Programı


2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS SINAV PROGRAMLARI

PDF Ara Sınav Programı

PDF Bitirme Sınav Programı

PDF Bütünleme Sınav Programı

PDF Üç Ders Sınav Programı

KURUM STAJI İÇİN GEREKLİ BELGELER
  İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

  Zorunlu Staj Formu

  Staj Sicil Formu

  Sağlık Yardımı Beyan ve TaahhütnamesiBİTİRME PROJESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
  Bitirme projesi, uygulama kuralları ve süreçleri

  EK 1- Başvuru dilekçesi

  EK 2- Bitirme Projesi ad ve yer listesi (Danışman)

  EK 3- Bitirme-I sınav değerlendirme formu

  EK 4- Bitirme-II Projesi tez formatı

  EK 5- Bitirme-II Projesi örnek kapak

  EK 6- Bitirme-II Projesi değerlendirme formu (Danışman)

  EK 7- Bitirme-II Projesi tez savunması sınav tutanağı

Ders Planı İçin TIKLAYINIZ

KURUM STAJI UYGULAMA KURALLARI VE SÜREÇLERİ

 1. Öğrenciler kurum stajına IV yarıyılın başındaki ders kayıt döneminde otomasyon sistemi ile staj kaydı yaptırırlar.
 2. 15 Mart’a kadar kurum stajı için kayıt yaptıran öğrencilerin listesi, üniversitemiz öğrenci otomasyon sisteminden alınır.
 3. 15-30 Mart arasında staj yapmak isteyen öğrenciler, zorunlu staj formunu fakültemiz öğrenci işleri web sitesinden alırlar.
 4. 30 Nisan’a kadar kurum staj listesinde adı geçen öğrenciler zorunlu staj formlarını üçer asıl nüsha olarak staj yapmak istedikleri kurum veya kuruluşlara staj yerlerini ve sürelerini onaylatırlar. Daha sonra bu formu Bölüm Sekreterliğine teslim ederler.
 5. 10 Mayıs’a kadar öğrenciler tarafından teslim edilen zorunlu staj formları ile birlikte zorunlu staj yapan öğrencilere ait Komisyon Tespit Onay Listesi iki nüsha olarak staj komisyonu tarafından doldurulup onaylanarak Dekanlığa gönderilir.
 6. Tespit Onay Listesindeki öğrenciler için gerekli sigorta işlemleri Dekanlık-Rektörlük tarafından yapılır. Sigorta belgeleri her öğrenci için hazırlanarak Bölüm Başkanlığına gönderilir.
 7. 20 Haziran tarihinden itibaren öğrenciler staj defterlerini ve staj sicil fişlerini temin ederler. Staj defterlerinde ve sicil fişlerinde fotoğraflarının üzeri Bölüm Başkanlığı tarafından paraflanır, Öğrenci Bürosu tarafından mühürlenir. Mühürlenmiş defter ve fişler öğrenci tarafından Bölüm Başkanlığına getirilir.
 8. Öğrenciler kendilerinin doldurduğu ve staj yapılacak yer ve fakülte tarafından onaylanmış staj sicil fişlerini, defterlerini ve sigorta belgelerini ilgili makama yazısıyla birlikte Bölüm Başkanlığından alırlar.
 9. Kurum stajını 20 iş günü olarak tamamlayan öğrenciler yeni ders yılının başlangıcını izleyen ilk bir ay içinde onaylı staj defterlerini ve varsa kapalı zarftaki sicil fişini Bölüm Başkanlığına teslim ederler. Teslim edilen sicil fişleri ve defterler zimmet defterine işlenir.
 10. Yeni öğretim yılının Kasım ve Aralık ayalarında staj defterleri ve fişleri, Kurum Stajı Komisyonu tarafından BAŞARILI veya BAŞARISIZ olarak değerlendirilir.
 11. Sonuçlar stajın yapıldığı ilk yarıyıl sonunda bir liste halinde Öğrenci Bürosuna bildirilir.​

  İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

  Zorunlu Staj Formu

  Staj Sicil Formu

  Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi

BİTİRME PROJESİ UYGULAMA KURALLARI VE SÜREÇLERİ

Fakültemiz öğrenci yönetmeliği gereğince, Bitirme Projesi-I ve II dersleri VII. ve/veya VIII. Yarıyıllarda sırasıyla alınır.

BİTİRME PROJESİ – I

 1. VII. Yarıyılda Bitirme Projesi-I dersini alacak öğrenci Bitirme Projesi-I başvuru dilekçesini (Ek 1) doldurarak, Bölüm tarafından her dönem ilan edilecek tarihler arasında Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu’na teslim edecektir.
 2. Öğrenci başvuru dilekçesinde 3 anabilim dalı tercihi yapacaktır. İsteyen öğrenciler, ek olarak öğretim üyesi tercihini de yazabilir.
 3. Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu, müracaat eden öğrencilerin tercihlerini dikkate alarak Anabilim Dallarına dağılımını yapar (%30 Genel Jeoloji ABD, %25 Maden Yatakları-Jeokimya ABD, %25 Uygulamalı Jeoloji ABD, %20 Mineraloji-Petrografi ABD). Anabilim Dalı Başkanları ise komisyon tarafından dağılımı yapılan öğrencilerin tez danışmanlarını ilgili ABD’deki öğretim üye sayısına göre mümkün olduğunca eşit olacak şekilde dağıtır. Anabilim Dalı Başkanları bitirme projelerini yönetecek öğretim üyelerinin adlarını komisyona Mayıs Ayı ikinci haftasının son gününe kadar bildirir. Sonuçlar, Bölüm Başkanlığının ‘olur’u ile ilan edilir.
 4. Bitirme Tezi Danışmanı olan öğretim üyesi, öğrencinin Proje Adı ve Yerini belirten resmi bir yazıyı (Ek 2) ıslak imzalı olarak en geç Mayıs Ayı son haftasının son gününe kadar Bölüm Başkanlığına iletir. Çalışmalar devam ederken Bitirme Projesinin adında bir değişikliğe gidilmesi halinde Bölüm Başkanlığı bilgilendirilerek onayı alınmalıdır.
 5. Öğrenciler VI. yarıyıl sınavlarını takip eden Yaz döneminde, Bitirme Projesine hazırlık olmak üzere gerekli belge (ilgili makam yazısı) ile sahada kullanılacak mesleki alet ve gereçleri temin eder ve bu dönemde sahada jeolojik çalışmaları yapar. Jeolojik çalışmaların en az 1/25.000 ölçekli olarak 35-40 km²’ lik bir alanda yapılma ve (en az) 4 değişik kaya birimi içerme zorunluluğu vardır.
 6. Bitirme Projesi-I dersinin haftalık ders programı ve içeriği, tez danışman öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencilerin Bitirme Projesi-I dersindeki başarı durumu, Bitirme Projesi-I Dersi Sınav Değerlendirme Formundaki (Ek 3) hususlar dikkate alınarak tez danışman öğretim üyesi tarafından Başarı Notu Puan, Sayı ve Harf ile belirtilerek sonuçlandırılır.
 7. Tez danışmanı öğretim üyesi, Bitirme Projesi-I dersinin Başarı Notunu gösteren Sınav Değerlendirme Formunu (Ek 3) en geç, sınav tarihini izleyen 5 (beş) gün içerisinde, Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu’na iletir. Öğrencilerin Başarı Notları, Bölüm Başkanlığınca Nokta Otomasyonu Sistemine yüklenerek sonuçlandırılır. Sınav sonuçlarını gösterir liste Bölüm Başkanınca imzalanarak öğrenci bürosuna gönderilir.

BİTİRME PROJESİ – II
 1. Bitirme Projesi-II dersini almak için Bitirme Projesi-I dersinden en az CC notu almak gerekir.
 2. Öğrenci, Bitirme Projesi-II dersine ilişkin olarak yaptığı jeolojik çalışmalar sonucunda, Ek 4 ve Ek 5 deki formatlara göre, Bitirme Projesi Sonuç Raporunu dersi aldığı yarıyıl sonunda 5 (4+1) adet ve renkli karton ciltli olarak hazırlar. Öğrenci, Bitirme Projesi Raporunu EN GEÇ Mayıs Ayı veya Aralık Ayı 2.nci haftasının son gününe kadar Tez Danışmanı öğretim üyesine tezin birini teslim eder.
 3. Tez Danışmanı öğretim üyesi, EK-6’daki formu doldurarak tezin bilimsel yeterliliğini uygun gördüğü takdirde Tezin 1 nüshasının kapaktan sonraki ilk sayfasına uygundur yazısı yazar ve imzalar. Öğrenci, 1 adet tezi Mayıs Ayı veya Aralık Ayı 2.nci haftasının son gününe kadar Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu’na teslim eder. Belirtilen tarihlerden sonra getirilecek tezler kabul edilmeyecektir.
 4. Mayıs Ayı veya Aralık Ayı 3.ncü haftasının son günü, Bölüm Başkanının Onayı ile Bitirme Projesi-II sınavına girecek öğrenci listesi ve Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu tarafından belirlenen Tez Sınavı Jüri Üyeleri ilan edilir.
 5. Bitirme Projesi-II sınavına girecek öğrenci, Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu’ndan tez danışmanına iletilmek üzere Sınav Evrakını sınav tarihinden EN GEÇ 3 (üç) gün öncesinden alır. Süreç 4 ’de açıklanan sınav jüri üyelerine (Tez Danışmanına + 2 Sınav Jüri üyesine) raporlarını bizzat kendisi teslim eder. Öğrenci, 1 adet tezi de sözlü sınavda yanında bulundurmak zorundadır.
 6. Bitirme Projesi-II sınavları, Sınav Programında ilan edilmiş olan sınav günü yapılır. Bitirme Projesi-II sınavında sınav jürisinin öğrenciye uygun gördüğü Başarı Notu, Tez Savunma Sınav Tutanağındaki (Ek 7) sorulara verilen cevaplar ışığında sınav komisyonu tarafından Puan, Sayı ve Harf belirtilerek sonuçlandırılır ve kapalı zarf içinde EN GEÇ 5 (beş) gün içerisinde danışman öğretim üyesi veya öğrenci tarafından Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu’na iletilir.
 7. Tez Savunma Sınavında tezi kabul edilenler Başarılı, kabul edilmeyenler Başarısız olur. Tezinde düzeltme istenmiş olan öğrenci, düzelttiği tezi için sınav jüri üyeleri ve danışman öğretim üyesinin onayını aldıktan sonra, danışman öğretim üyesi tarafından tezin kapaktan sonraki ilk sayfasına “Düzeltilmiştir” yazılan tezini Bitirme Tezi Alma-Teslim Komisyonu’na teslim eder. Öğrenci, (yukarıda belirtilen EN GEÇ 5 gün içinde) tezini Komisyona teslim etmemesi halinde, Bölüm Başkanlığı tarafından, Bitirme Projesi-II dersine ait listede başarı notu (FF) olarak sonuçlandırılır. 
 8. Öğrencilerin Başarı Notları, Bölüm Başkanlığınca AKSİS’e yüklenerek sonuçlandırılır. Öğrenci, tezinin son halinin 1 nüshasını kütüphaneye ve CD’ye kaydedilmiş (pdf ve word formatında) bir kopyasını ise tez danışmanı öğretim üyesine teslim eder.

  Bitirme projesi, uygulama kuralları ve süreçleri

  EK 1- Başvuru dilekçesi

  EK 2- Bitirme Projesi ad ve yer listesi (Danışman)

  EK 3- Bitirme-I sınav değerlendirme formu

  EK 4- Bitirme-II Projesi tez formatı

  EK 5- Bitirme-II Projesi örnek kapak

  EK 6- Bitirme-II Projesi değerlendirme formu (Danışman)

  EK 7- Bitirme-II Projesi tez savunması sınav tutanağı

Gerekli bilgilendirme ilgili öğretim üyesi tarafından yapılacaktır.

Çift Anadal Programının Amacı
​Çift Anadal Programının amacı, anadal lisans programında başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin, eş zamanlı olarak Jeoloji Mühendisi lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.


Yandal Programının Amacı
Yandal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin Jeoloji Mühendisliği dalında bilgilenmelerini sağlamaktır.

Ayrıntılar Yönergeler
 


07.11.2013


Jeoloji Mühendisliği Bolümü’nde çift anadal veya yandal yapmaya hak kazanan fakültemiz öğrencileri, ilgili bölümlere ait düzenlenmiş olan ders planlarından sorumludur.

Aşağıda verilmiş olan bu ders planları, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır. 2013 ve öncesi eğitim-öğretim yılında hak kazanmış olan öğrenciler için, ilgili eski ders planları geçerlidir.


Prof.Dr. Hayrettin KORAL
Bölüm Başkanı

Çevre Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Maden Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Maden Mühendisliği Bölümü